Statut

Statut Stowarzyszenia
STATUT
Stowarzyszenia Sportowego
„Akademia Tenisowa Angelique Kerber”
w Puszczykowie
SPIS TREŚCI
Rozdział I
nazwa, siedziba, barwy, teren działalności i charakter prawny
§ 1 – 6
Rozdział II
cele założenia oraz sposoby działania
§ 7 – 8
Rozdział III
członkowie
§ 9 – 21
Rozdział IV
władze Stowarzyszenia
§ 22
a. Walne Zebranie Członków § 23 – 29
b. Zarząd § 30 – 33
c. Komisja Rewizyjna § 30-34
d. Komisja Dyscyplinarna § 35-36
Rozdział V
dochody i majątek Stowarzyszenia
§ 37 – 40
Rozdział VI
działalność gospodarcza
§ 41
Rozdział VII
zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia
§ 42
Statut Stowarzyszenia
Rozdział I nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Sportowe „Akademia Tenisowa Angelique Kerber”.
§ 2
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Puszczykowie w Województwie Wielkopolskim.
§ 3
Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków i nieokreślonym czasie działania.
§ 4
Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i za granicą.
§ 6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może zwracać członkom Organów Stowarzyszenia koszty poniesione w związku z pełnioną funkcją. Członkom Zarządu Stowarzyszenia może być wypłacane wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
.
Rozdział II cele, założenia oraz sposoby działania
§ 8
1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej, skierowanej zarówno do członków Stowarzyszenia, jak też osób niestowarzyszonych, w zakresie kultury fizycznej poprzez propagowanie i rozwój dyscypliny sportowej – tenisa ziemnego, w szczególności prowadzenie akademii tenisowej.
2. Stowarzyszenie za cel obiera sobie także wyrównywanie możliwości w dostępie do uprawiania dyscypliny sportowej – tenisa ziemnego uzdolnionej młodzieży z ubogich środowisk.
Statut Stowarzyszenia
3. W organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach, szkoleniach, turniejach czy wyjazdach mogą uczestniczyć zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak też osoby niestowarzyszone.
4. Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są nieodpłatnie. Dopuszcza się częściową odpłatność jedynie w celu pokrycia kosztów organizacji imprez, szkoleń, turniejów czy wyjazdów.
§ 9
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
a) utworzenie i prowadzenie akademii tenisowej,
b) szkolenie dzieci i młodzieży,
c) udział zawodników w turniejach,
d) organizację turniejów,
e) nawiązywanie kontaktów z klubami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
f) przestrzeganie zasad uprawiania dyscyplin sportowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) popularyzowanie znaczenia rozwoju sportu wśród społeczeństwa,
h) prowadzenie szkoleń sportowych zawodników,
i) przestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów sportowych,
j) organizuje imprezy sportowe, zawody i spotkania towarzyskie,
k) zakładanie oraz utrzymywanie własnych obiektów oraz urządzeń sportowych,
l) popularyzowanie sportu przy pomocy środków masowego przekazu,
m) stosowanie wszelkich innych środków zgodnych z prawem i niniejszym statutem, jakie okażą się potrzebne dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia.
Rozdział III członkowie
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Dopuszcza się możliwości przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia cudzoziemców nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd,
c) zostanie przyjęta w poczet członków klubu na mocy uchwały Zarządu.
2. Założyciele Stowarzyszenia z chwilą uchwalenia statutu Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi, bez konieczności spełnienia warunków przewidzianych w ust. 1.
3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 lat i mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.
Statut Stowarzyszenia
4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również, za wyrażoną uprzednio na piśmie i załączoną do deklaracji członkowskiej zgodą przedstawicieli ustawowych, małoletni w wieku poniżej 16 lat bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
§ 13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może by osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój sportu lub działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) zabierania głosu i zgłaszania wniosków na Walnych Zebraniach Członków
c) udziału w działalności Stowarzyszenia,
d) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,
f) korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych członkom przez Zarząd.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek, chyba że są niepełnoletni i zostali zwolnieni przez Zarząd z tego obowiązku.
§ 16
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 17
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 18
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 19
Utrata członkostwa następuje na skutek:
Statut Stowarzyszenia
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi przy równoczesnym uregulowaniu wszystkich należnych składek i ewentualnych innych opłat za okres do końca miesiąca, w którym ustaje członkostwo,
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
– z powodu nie opłacania składek członkowskich za okres 6 miesięcy,
– z powodu popełnienia czynów niegodnych członka Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
e) likwidacji Stowarzyszenia
§ 20
Wszyscy członkowie są zobowiązani do:
a) popierania celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu,
c) propagowania sportu,
d) roztaczania pieczy nad własnością Stowarzyszenia będącą wspólnym dobrem wszystkich jego członków oraz zwalczania przejawów marnotrawstwa.
§ 21
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 22
Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w pracach Stowarzyszenia członkowie Stowarzyszenia mogą być wyróżniani i nagradzania przez Zarząd Stowarzyszenia pochwałą, nagrodą, dyplomem.
Rozdział IV władze stowarzyszenia
§ 23
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2. Wybór wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą te sama funkcję pełnić dłużej niż przez dwie kadencje.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
a. Walne Zebranie Członków
§ 24
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Statut Stowarzyszenia
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§ 25
Walne Zebranie Członków:
a) rozpatruje i ocenia działalność Stowarzyszenia, uchwala plany pracy, określa główne kierunki działania,
b) dokonuje wyboru władz Stowarzyszenia -Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
c) uchwala regulaminy sekcji,
d) nadaje tytuł honorowego członka Stowarzyszenia,
e) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach, które zostały wniesione przez władze Stowarzyszenia lub jego członków,
f) zatwierdza roczne sprawozdania Zarządu, udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
g) decyduje o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) uchwala statut i jego zmiany.
§ 26
Walne Zebranie Członków sprawozdawczo – wyborcze odbywa się raz na 4 lata.
§ 27
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy zwykłych członków Stowarzyszenia, chyba że Statut przewiduje warunki surowsze.
2. W razie braku odpowiedniej ilości członków zwołuje się w pół godziny później drugie zebranie, którego uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków. Nie dotyczy to uchwał, dla podjęcia których Statut przewiduje warunki surowsze.
§ 28
Prezes Zarządu, a w przypadku braku możliwości działania Prezesa Zarządu – inny Członek Zarządu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
a) na mocy uchwały Zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) po ustąpieniu Prezesa Zarządu lub jednoczesnego wystąpienia połowy członków Zarządu, albo z powodu ustąpienia wszystkich członków Komisji Rewizyjnej,
d) na pisemne żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być także zwołane przez Komisję Rewizyjną w przypadku braku możliwości działania Zarządu,
W wypadkach określonych w pkt b, c i d należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wniesienia żądania, względnie wystąpienia przyczyny uzasadniającej zwołanie zebrania.
§ 29
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd zawiadomieniami pisemnymi co najmniej na tydzień przed terminem zebrania.
Statut Stowarzyszenia
b. Zarząd
§ 30
1. Zarząd składa się z 1-5 osób.
2. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków większością głosów.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Osoby pełnoletnie, w przypadku gdy członkiem Zarządu jest małoletni w wieku od 16 do 18 lat, stanowią większość członków Zarządu.
5. W przypadku wygaśnięcia kadencji Członka Zarządu w toku kadencji Zarządowi przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych Członków nie przekroczy 1/3 liczby Członków Zarządu. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, Walne Zebranie Członków, które dokonuje wyboru uzupełniającego (kooptacja).
§ 31
Do zadań Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) zarządzanie majątkiem klubu oraz prowadzenie gospodarki finansowej, w tym ustalanie wysokości składek członkowskich,
4) zwoływanie Walnych Zebrań Członków i przedstawianie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
5) angażowanie kadry trenersko-instruktorskiej i personelu administracyjnego,
6) przyjmowanie i wykluczanie członków,
7) nagradzanie i nadawanie odznaczeń oraz dyplomów wyróżniającym się członkom,
8) wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego,
9) wybór Prezesa i Wiceprezesa zarządu, spośród Członków Zarządu,
10) zwolnienie niepełnoletnich członków Stowarzyszenia od obowiązku uiszczania składek członkowskich.
§ 32
Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
§ 33
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go Wiceprezes.
2. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
3.Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez Zarząd. Do składania oświadczeń woli, w tym oświadczeń w wyniku których następuje zaciągniecie zobowiązania majątkowego, a także podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa Stowarzyszenia
§ 34
1. Członkowie Zarząd pełnią swe funkcje honorowo.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnioną funkcją, w szczególności kosztów przejazdów.
3. Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnionej funkcji otrzymywać wynagrodzenie, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
Statut Stowarzyszenia
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
4. Decyzję w sprawie zwrotu kosztów, określonych w ust. 2, jak też wypłacie wynagrodzenia, określonego w ust. 3, jak też ich wysokości podejmuje Komisja Rewizyjna.
5. Członek Zarządu, który opuścił bez usprawiedliwienia trzy kolejne posiedzenia, względnie pięć posiedzeń w ogóle, zostaje wykluczony ze składu Zarządu.
c. Komisja Rewizyjna
§ 35
Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej Stowarzyszenia, a w szczególności działalność gospodarczo-finansową. Komisja Rewizyjna jest samodzielna i nie podlega Zarządowi.
§ 36
1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków wybieranych na czteroletnią kadencję, w tym z Przewodniczącego wybieranego przez Komisję na swym pierwszym posiedzeniu,
2. W przypadku wygaśnięcia kadencji członka Komisji rewizyjnej w toku kadencji Zarząd zwołuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni Walne Zebranie Członków, które dokonuje wyboru uzupełniającego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna składa na zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie z czynności kontrolnych wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
5. Uchwały Komisji rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym.
6. Komisja Rewizyjna decyduje o zwrocie Członkom Zarządu kosztów poniesionych w związku z pełnioną przez nich funkcją, w szczególności kosztów przejazdów, a także wypłacie Członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji oraz ich wysokości.
§ 37
Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje honorowo. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba będąca jednocześnie:
a) Członkiem Zarządu lub pozostająca z Członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
b) Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Rozdział V dochody i majątek Stowarzyszenia
§ 38
1. Majątek i dochody Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonymi programami działania oraz na koszty działalności Stowarzyszenia.
2. Źródłami dochodów Stowarzyszenia są w szczególności:
Statut Stowarzyszenia
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dotacje, subwencje oraz granty,
4) darowizny, spadki i zapisy,
5) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 39
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami organów Stowarzyszenia.
§ 40
Niedopuszczalne jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
d) kupowanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie , członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 41
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
2. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia muszą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
§ 42
Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Rozdział VI działalność gospodarcza
§ 43
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych oraz działalność Stowarzyszenia i nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie:
a) wynajem nieruchomości na własny użytek (kod PKD 70.20.Z);
Statut Stowarzyszenia
b) reklama (kod PKD 74.40.Z);
c) działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 92.72.Z);
d) działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 93.05.Z);
e) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (kod PKD 51.42.Z);
f) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (kod PKD 51.47.Z);
g) sprzedaż detaliczna odzieży (kod PKD 52.42.Z);
h) sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (kod PKD 52.48.D);
i) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej nie sklasyfikowana (kod PKD 52.63.B).
Rozdział VII zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia
§ 44
1) Uchwalanie statutu lub jego zmiana wymaga kwalifikowanej większości 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.
2) Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków zapadłej większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 uprawionych do głosowania. Majątek klubu przekazuje się w wypadku likwidacji zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków, na cele zbieżne ze statutowymi celami Stowarzyszenia